Skip to main content

Adventi Kalendárium

Játékszabályzat

Az adatkezelési tájékoztatót ide kattintva tudod elolvasni!

I. Bevezető

A díjat, amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a KidsOasis Nonprofit Kft. (a továbbiakban “szervező”) hirdeti meg, amelynek hivatalos központja és székhelye: 2120 Dunakeszi Pallag utca 26. és amelynek cégjegyzékszáma 13-09-164987, és amely a www.kidsoasis.hu weboldalt (továbbiakban ‘weboldal’) üzemelteti.

A játék 2020. december 1-én 0:00-kor indul, és 2020. december 24-én 23:59-kor zárul 


II. Játékfeltételek

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) a
https://kidsoasis.hu/jatekok-palyazatok/adventi-kalendarium-2020/ oldalról elérhető regisztrációs modulban valós adataival regisztrál és elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint.
A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok és bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. 

Minden Játékos kizárólag egy email címmel jogosult regisztrálni és a Játékban részt venni, többes regisztráció és egy Játékosnak több profillal történő részvétele nem megengedett. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen
Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. 

Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékosa Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármilyen módon rosszhiszeműen jár el. 

A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://kidsoasis.hu/jatekok-palyazatok/adventi-kalendarium-2020/ , a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolítók mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és lakcím elírás, stb.) ill. valódiságáért Szervező és Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

Szervező és Lebonyolítók nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező és Lebonyolítók nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi
sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

II/B. A Játék menete

A Játékosnak a www.kidsoasis/advent oldalon valós személyes adatai megadásával kell regisztrálnia a Játékban való részvételhez. A Játékban csak azok vesznek részt, akik helyesen válaszolnak a feltett kérdésre és regisztrálnak. Minden nap lehet játszani ám egy nap csak egyszer. Az aznapi kérdésre három válasz közül kell megjelölni a helyeset.

III. A Játék időtartama és a nyeremények

Regisztrálni és ez által a Játékban részt venni 2020. december 1. 00:00 óra és 2020. december 24. 23:59 óra között lehet.

Nyeremények:

Minden napra 1 db nyereménytárgy kerül kisorsolásra.

IV. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása

A 24 db nyertes a Játék időtartama alatt szabályszerűen regisztrált és a helyesen válaszoló Játékosok közül elektronikus sorsoló program igénybevételével kerül kisorsolásra másnap 14:00 óráig.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyertesek értesítése a regisztráció során megadott e-mail címre küldött email útján történik. Az email cím helyessége és működése, valamint a későbbiekben megadott postai cím (lakcím) helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége.

A nyertes köteles a nyereményigényét a kiértesítést követő 14 naptári napon belül visszaigazolni, ellenkező esetben elesik a nyereménytől!

A nyereményeket postai úton juttatja el a Lebonyolító a nyertesekhez, egyszeri alkalommal, a sorsolást követő 30 napon belül.
A kiküldés sikertelensége esetén a nyertes elesik nyereményétől. A kézbesítés sikerességéért a Szervezőt és Lebonyolítókat felelősség nem terheli. 

VI. Hírlevélre feliratkozás

A résztvevők a regisztrációkor a KidsOasis családi utazás magazinjára automatikusan feliratkoznak, a szervező marketing célból családi utazási magazint küldhet ki a számára.

VII. 

A nyertes vállalja a nyereménnyel kapcsolatos egyéb költséget, így például a nyereményben nem szereplő utazási-, ajándéktárgyak, járulékos és egyéb személyes kiadások költségét. 

Minden olyan, nyereményeket illető részletet, amely a szabályzatban nem szerepel, a szervezők jogában áll meghatározni. A játékszabályzat értelmében a szervezők saját belátásuk szerint, hasonló vagy magasabb értékű nyereményre cserélhetik a meghirdetett nyereményt. A nyeremények minőségét az azokat szolgáltató cég határozza meg. A nyeremények kizárólag a meghirdetett formában fogadhatók el, vagy elutasíthatók, más nyereményre vagy készpénzre be nem cserélhetők.

VIII.  Általános szabályok és rendelkezések

A szervezőknek jogában áll minden olyan, sérüléssel, veszteséggel, károsodással kapcsolatos keresetet elutasítani, amely kapcsolatban áll a pályázattal (tekintet nélkül a kárt, sérülést okozó tényezőre), illetve a nyeremény nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használatából vagy a szállításból adódik (beleértve az utazást vagy a pályázattal kapcsolatos bármilyen tevékenységet).

A pályázatot érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a pályázat lezárását követő 90 napon belül, a pályázat időtartamának és címének megnevezésével küldhető: KidsOasis Nonprofit Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 26. A szervezők fenntartják maguknak a pályázat lerövidítésének, módosításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett nyereményt is), és fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését.

A pályázat szabályai Magyarország hatályos törvényeinek felelnek meg. Az értelmezéssel vagy a lebonyolítással kapcsolatos vitás kérdésekkel, amelyek békés úton nem rendezhetők, az illetékes magyar bírósághoz kell fordulni.