Skip to main content

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

  1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

A KIDSOASIS Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató ) kiemelt fontosságúnak tartja a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét.

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a KIDSOASIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Pallag utca 26. ; Cg 13-09-164987, adószám:24653853-2-13, NAIH adatkezelési szám:NAIH- 73988/2014; a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és -kezelési politikáját, gyakorlatát, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismer el. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Felhasználóit az általa üzemeltetett www.kidsoasis.hu weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k)személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Jelen Adatkezelési Szabályzat az Általános Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Jelen szabályok kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. 

A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást.

A jelen Szabályzatot a Szolgáltató vezetősége 2014. március 27-én napján léptette életbe. 

II. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

Weblap Szolgáltatásai

Adatkezelő: Kidsoasis Korlátolt Felelősségű TársaságSzékhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 26.Cégjegyzékszám: Cg 13-09-164987Adószám: 24653853-2-13Ügyfélszolgálat: info(at)kidsoasis(dot)huTelefonszám: 27/ 200-873; 20- 470-6396

Adatfeldolgozók foglalás/ajánlatkérés során:

1.       Confhotel Development Kft.

1117 Budapest, Szerémi út 7/a

A ConfHotel Development Kft. biztosítja számunkra a Roomz foglalórendszert, így minden adat, amelyet a foglalás során megad, az ő szervereiken kerül rögzítésre. Az adatok elküldése biztonságos HTTPS kapcsolaton keresztül történik.

2.       A választott szálláshely

A kiválasztott szálláshely megkapja a foglalás során megadott adatokat, hogy biztosítani tudja önnek a választott szobát és szolgáltatásokat.

Általános ajánlatkérés esetén minden olyan szálláshely megkapja az adatokat, aki megfelel az ön által küldött ajánlatkérés feltételeinek. 

A szállásokat üzemeltető Partnerek önálló adatkezelőként járnak el a szállásfoglalás, ajánlatkérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.

A szálláshelyek listája ide kattintva elérhető.

Adatfeldolgozó hírlevél és marketing célú üzenetek küldése során:

MailerLite

Paupio 28 

Vilnius

Lithuania

Adatfeldolgozó KidsOasis Shop vásárlás esetén:

 

1.       ShopRenter.hu Kft. 

4028 Debrecen, Kassai út 129.

A ShopRenter.hu Kft. biztosítja számunkra a webshopot, így az ő rendszerükön keresztül érkezik be hozzánk minden személyes adat.

 

2.       24H Parcel Zrt.

1106 Budapest, Fehér út 10.

A 24H Parcel Zrt. végzi a házhozszállítást, így az ehhez szükséges adatokat továbbítjuk: Név, Lakcím adatok, Telefonszám.

A csomagszállítást végző partnerek önálló adatkezelőként járnak el az átadott adatok vonatkozásában.

Megkeresések

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Hírlevél, nyereményjáték , e-DM) tekintetében a Szolgáltató kezeli a Felhasználók adatait.

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora; 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. 

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

III. ADATKEZELÉS ELVE

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. ajánlatkérés, foglalás, szállásértékelés,stb.), annak kezdeményezésével adja meg.

A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve

marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható.

A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V. KEZELT ADATOK KÖRE

Személyes adat

Miért van rá szükség?

Név

Számlázáshoz szükséges, valamint a kommunikáció során megszólításként használjuk.

Utazás célja

Kizárólag statisztikai célokra használjuk, melyet anonim módon dolgozunk fel.

email cím

A kommunikációhoz szükséges, továbbá, ha kér hírlevelet, erre az email címre küldjük

Telefonszám

Abban az esetben használjuk, ha pontosításra van szükség a foglalással kapcsolatban. Shop vásárlás esetén a futár ezen keresztül veszi fel a kapcsolatot a vásárlóval.

Garancia pontban megadott bankkártya adatok

Ezt csak abban az esetben kérjük, ha a választott szoba/csomag lefoglalásához előlegfizetést vagy garanciát kér a szálláshely, és te a bankkártyás garanciát választod.

Lakcím adatok (település, irányítószám, utca, házszám)

Shop vásárlás során számlázáshoz használjuk, házhozszállítás esetén erre a címre küldjük a csomagot.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

Szállásfoglalás, Ajánlatkérés

A szállásfoglalás illetve ajánlatkérés során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, cím (ország,

irányítószám, település, utca, házszám), hitelkártya adatok ( kártyatípus és szám, CVC kód, lejárati dátum, kártyatulajdonos neve ), gyermekek neve, száma és kora, születési dátuma. A Felhasználó a szállásfoglalás és ajánlatkérés során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg a szállásajánlatot közvetítő Partnerrel és a Szolgáltatóval.

Értékelés

Sikeres szállásfoglalás esetén a Felhasználó hozzájárul, hogy egy anonim módon is kitölthető kérdőívet küldhessen a Szolgáltató, melyben lehetőség van értékelni a szálláshelyet. E kérdőív kitöltésével és visszaküldésével hozzájárul, hogy véleményét a Szolgáltató a honlapjára , az adott hotel adatlapjához feltöltse a (jövőbeni) vendégek kizárólagos, a szállás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatásának céljából.. A vendégértékelés közvélemény kutatásokhoz hasonlóan működik, így semmilyen további ajánlat, meghívó, ösztönző kiküldését nem eredményezi. 

Megkeresések

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés ( pl. Hírlevél, e-DM levél ) során kezelt adatok: Felhasználó vezeték- és keresztneve valamint email címe.

Amennyiben a Felhasználó igényt tart a Szolgáltató hírlevelére, promóciós anyagaira vagy más (társcégeink és üzleti partnereink termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos) információs anyagokra, úgy lehetősége nyílik az arra való feliratkozásra. A hírlevélre történő feliratkozás esetén, az kidsoasis.hu portálon történő szálláshely-foglalás, vagy e-mail címe egyéb önkéntes módon történő megadása esetén a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére promóciós anyagot küldjön, valamint, hogy megadott személyes adatait a jelen nyilatkozatban foglaltakkal összhangban kezelje. Amennyiben a Felhasználó továbbiakban nem kívánja a Szolgáltató hírlevelét és más promóciós anyagait fogadni, egyszerűen rákattint a hírlevélben a „leiratkozás” linkre. 

VI. ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Weblap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak ajánlatkérési, szállásfoglalási továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; szálláskeresés és -foglalás, valamint ajánlatkérés megkönnyítése, a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a szállásadó Partnerek felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.

Külön hozzájárulás alapján a Szolgáltató, a Felhasználó személyes adatait (vezeték és keresztnév, email cím) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Hírlevél, e-DM, stb.) céljából is felhasználhatja.

VII. ADATTOVÁBBÍTÁS

Szállásfoglalás, Ajánlatkérés

Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait (név, telefonszám, lakcím, gyermekek száma és kora, további személyes kívánságok, adatok) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt a szállásajánlatot közvetítő Partner felé ajánlat küldése céljából. Szállásfoglalás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a foglaló Felhasználó személyes adatait (név, telefonszám, lakcím, további személyes kívánságok, adatok) és megjegyzését, valamint egyéb foglalási adatait (kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, választott fizetőeszköz, stb.) a szállásajánlatot közvetítő Partner felé a foglalás teljesítése céljából.

.

VIII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén pedig a szállásadó Partnerrel való elszámolás érdekében az ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett szállásfoglalással és elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Megkeresés céljából kezelt adatok

A Szolgáltató a Felhasználó visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, valamely nyereményjáték lezárulta, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. Hírlevél, e-DM,stb.) – külön-külön szükséges visszavonni.

Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

IX. ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

Az ajánlatkérés, szállásfoglalás során megadott adatok módosítását a Felhasználó elsősorban a szállást üzemeltető Partner felé tudja jelezni a Partner által megadott elérhetőségeken. Amennyiben a Felhasználó adatmódosítási szándékát a Szolgáltató felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen, a Szolgáltató továbbítja kérését a Partner felé.

A Szolgáltató a szállásértékeléseket a Szolgáltatás működtetése érdekében az értékelt Partnerrel fennálló jogviszonyig folyamatosan tárolja és elérhetővé teszi, az érintett info@kidsoasis.hu email címre írt kérelmére azonban név nélkül teszi elérhetővé. A Szolgáltató fenntartja az értékelések saját megfontolásból történő részleges törlésének, eltávolításának és visszautasításának jogát.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy az info@kidsoasis.hu email címen vonható vissza.

A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – az info@kidsoasis.hu email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen info@kidsoasis.hu ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét 

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

X. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Weblap szolgáltatásaival

 összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@kidsoasis.hu email címen, a +36 27- 200-873-as telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

XI. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

A korábban a Szolgáltató részére megadott email címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól

érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a info@kidsoasis.hu ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

XII. NAPLÓZÁSI ADATOK 

A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztráció, foglalás, ajánlatkérés, csomagfoglalás, Hírlevél és e-DM feliratkozás, nyereményjáték regisztráció,) ideje, a látogató IP címe, valamint a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.

XIII. COOKIE 

A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében böngésző cookie tárolja 30 napig az utolsó 6 megtekintett szálláshelyet, a legutolsó oldalra lépés időpontját, a böngésző használt nyelvét, a használt pénznemet, Hírlevél felugró ablak bezárását. A böngésző cookie alkalmazása a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban a Felhasználó nem fogja tudni ezt a kényelmi funkciót használni.

XIV. KÜLSŐ KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK

A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak

vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Google, Twitter, Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások (pl. Facebook által biztosított kommunikáció) vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként.

A Szolgáltató kidsoasis.hu Facebook oldalán elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Tájékoztató megfelelően irányadó a Szolgáltató adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között az alkalmazás menüpontban kezdeményezhető. A Szolgáltató Facebook oldalán elérhető nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg. A Szolgáltató valamely Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

XV. LÁTOGATÓI REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, "COOKIES" HASZNÁLATA ÉS WEBFIGYELÉS

A Szolgáltató szolgáltatásainak és termékeinek fejlesztése érdekében (ideiglenes és tartós) cookiekkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookikkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal gyűjti a nem személyes adatokat (pl.: IP cím, böngésző típusa és internetszolgáltató (ISP) és (a szolgáltatásokat mobil eszközön keresztül igénybe vevő felhasználók esetén) egyedi eszköz azonosító, operációs rendszer és hosszúsági/szélességi fok) (a „nem személyes adatok” ) és követi nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozza és rögzíti honlapja használatát és látogatását. 

XVI. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a mindenkori szabályzatot. 

XIX. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Alapvető Jogok Biztosának segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22; postacím: 1387 Budapest Pf. 40.). 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő munkatársai is az info@kidsoasis.hu e-mail címen.